Bakgrund & Verksamhet

BAKGRUND

Föreningen har till ändamål att genom byggande av fibernät möjliggöra bredbandsanslutning föreningens medlemmar. Fibertekniken ger förutom datakommunikation dessutom möjlighet till telefoni, TV och möjliggör larmtjänster av olika slag. Föreningen bildades 2012 och har sedan bildandet bl a värvat medlemmar, ansökt och beviljats statliga medel för byggande av fibernätet, upphandlat entreprenör för byggnation av fibernätet samt därtill upphandlat kommunikationsoperatör.

VERKSAMHET

Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 21 april 2019.

Då valdes, till styrelsen:
Ordförande: Jörgen Johansen
Ledamöter: Jan Jillnevik, Morten Hansen, Jennie Strandberg Olsson, Ann-Catrin Johansson och Åke Johannesson
Suppleanter: Tommy Balder och Cathrine Balder

Arbetet går nu med fokus på att slutföra byggnationen. När stämman hölls (april 2019) hade vi gjort klart nästan allt grävarbete. Parallellt med att byggnationen går vidare så arbetar vi med att teckna de sista markavtalen på aktuella stäckningar. Styrelsens förhoppning är att hela vårt nät skall vara klart under hösten 2019.

2019 års verksamhetsberättelse för Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening för verksamhetsåret 2018

(org. nr 769624-8751)

Bakgrund

Föreningen har till ändamål att genom byggande av fibernät möjliggöra bredbandsanslutning föreningens medlemmar. Fibertekniken ger förutom datakommunikation dessutom möjlighet till telefoni, TV och möjliggör larmtjänster av olika slag.

Föreningen bildades 2012 och har sedan bildandet bl a värvat medlemmar, ansökt och beviljats statliga medel för byggande av fibernätet, upphandlat entreprenör för byggnation av fibernätet samt därtill upphandlat kommunikationsoperatör.

Verksamhet

Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 14 april 2017. Då valdes, till styrelsen: Jörgen

Johansen (ordförande), Ledamöter: Villy Engen, Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Stefan Svensson, Kari Höyer, Morten Hansen och Jennie Strandberg Olsson. Suppleanter: Åke Johannesson och Daniel Karlsson.

Under 2018 har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten. Bl a har styrelsen fattat beslut om att anlita Ted Flink för administrativa och underhållstjänster.

Under vintern har arbetet med nedgrävning av fiber nästan gjorts klart. Det samma gäller att montera boxar utanför och inne i fastigheterna. Nu jobbas det med att svetsa fiber’n.

Vidare har styrelseledamöter deltagit i ett antal informationsmöten som arrangerats av Länsstyrelsen andra Fiberföreningar i kommun.. Det finns ett gott etablerat erfarenhetsutbyte mellan kommunens fiberföreningar. För föreningens hemsida www.nossefiber.se har Morten Hansen varit ansvarig.

Styrelsen framför sitt tack till de som på olika sätt arbetat för föreningen! 

Ekonomi

Föreningen hade vid årsskiftet 183 medlemmar som tillsammans betalt insats på 3,1 Mkr.

Insatskapitalet påverkar inte föreningens resultat utan bokförs som bundet eget kapital. Vi hänvisas till föreningens resultat- och balansräkning som finns tillgänglig vid föreningsstämman samt på föreningens hemsida.

Framtiden

Arbetet går nu med fokus på att slutföra byggnationen. När stämman hålls (april 2019) har vi gjort klart nästan allt grävarbete. Det pågår jobb med att slutföra monteringen i Noden. Parallellt med att byggnationen går vidare så arbetar vi med att teckna de sista markavtal på aktuella stäckningar. Styrelsens förhoppning är att hela vårt nät skall vara klart under hösten 2019.

Nössemark den 3 april 2019
För styrelsen
Ordförande Jörgen Johansen

Statusrapport januari 2019

Föreningens arbete med att bygga fibernät går framåt. Mycket arbete är gjort men en hel del återstår. Vi hoppas också på en fortsatt gynnsam vinter och att förutsättningarna gällande det statliga stödet inte ändras ytterligare.

Grävning m.m.

Grävningsarbetet och nedläggning av slang är i princip helt klart, med något undantag. Det som återstår är att blåsa fibern, svetsning och montering mm. Nya krav från länet gällande UV-skydd och nivå på överkapacitet i stamnätet har påverkat till försening. Att inte möta dessa krav ser inte styrelsen som ett alternativ då det skulle ha påverkat vår möjlighet till det statliga stödet och därmed kostnad per medlem.

Eftersom grävningen är i princip klar – innebär det att vi inte för närvarande kan välkomna fler medlemmar. Vi vill ro fibernätet i hamn för befintliga medlemmar och de som vill ansluta sig men som inte är medlemmar idag måste avvakta tillsvidare.

Vi behöver din hjälp som medlem!
En annan sak som påverkar hur snabbt vi kan få igång nätet är att alla medlemmar fullgör det som de behöver göra. Det finns fortfarande medlemmer som inte har box monterad på ytterväggen enligt anvisningar. Detta kan bidra till både förseningar och fördyrningar.

Du som medlem ansvarar för:

  1. Montera box på ytterväggen där du vill att fibern ska gå in
  2. Borra hål genom ytterväggen där boxen sitter, samt förbereda installationen med ett 16 mm rör genom väggen.
  3. Skicka undertecknat «Markupplåtelseavtal» till Morten Hansen (morten@hansen.as) gällande egen tomt och/eller mark samt hjälpa till med att få underskrivna avtal av grannar etc. som krävs för att fibern ska kunna komma fram till din fastighet.
  4. Skicka undertecknat «Avtal om tjänster» till Jennie Strandberg Olsson (jennie_sol@live.se). Önskar du Gruppanslutningen via Telia är det särskilt viktigt att har meddelat det innan nätet tänds upp. Detta eftersom Telia begränsar möjligheterna att gå med sen. Viktigt att göra detta omgående alltså!

Blankett för både Markupplåtelseavtal och Avtal om tjänster finns att ladda ner från hemsidan www.nossefiber.se.

Vi påminner om att detta måste vara klart när montör kommer för att koppla in fibern. Detta är en förutsättning för att fibern installeras utan extra merkostnad för dig som medlem. Notera också att medlemsavgifter samt insats måste vara betald.

Är du inte på plats i din fastighet som ska anslutas med fiber? Då behöver du som medlem/fastighetsägare hitta lösningar för att möjliggöra montering i fastigheten. Det är av yttersta vikt att vi kan kontakta dig som medlem, för att detta inte ska bidra till ytterligare föreningar. Därför är det viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter – kontrollera därför era kontaktuppgifter! Vi uppmanar även alla medlemmar att kontrollera er skräppost i era mailkorgar så att inget mail gällande t ex tjänsteavtal eller markupplåtelseavtal har hamnat där och därför ej besvarats.

När kan det vara klart?

Vi håller på att tillsammans med vår entreprenör komma fram till en realistisk tidsplan. Där vi tänder upp nätet i etapper. Den första etappen är Finnserud – Dalen och Solum – Paviljongen. Svetsning av fiber har nu påbörjats. Gällande den specifika tidsplanen för när nätet kan vara igång får vi återkomma till. Svetsningen och blåsning till varje medlem tar många veckor och är helt beroende av att det är klart med box på ytterväggen. Vi återkommer så snart vi kan med tidpunkt för beräknat uppstart.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Nössemarks Fiber Ekonomisk förening.

Förberedelse före svetsning av fiber

Det må være borret hull igjennom veggen fra box før svetsning.

Etter siste pålegg fra Länet er nå beskyttelese mot UV stråling montert på strekningen Dalen-Finnserud-Solum-NOD. På mandag 7. januar starter svetsning av fiber i boxer på vegg på denne strekningen.

Statusrapport i November 2018

Vi är nu i slutfasen gällande grävning och att lägga ner fiberslang. Har vi inte varit vid er fastighet? Ta kontakt med Villy Engen. Vi hoppas kunna vara klara med grävarbetet under de närmaste veckorna. Status just nu är att vi har blåst ca 3 mil fiber, en hel del återstår, men det mesta har förberetts för att få bort ev vatten och grus i nerlagda slangar. Detta för att underlätta arbetet när fibern sedan ska blåsas.

Medlem/Fastighetsägarens ansvar

Det är på sin plats att repetera det som varje enskild medlem/fastighetsägare ansvarar för:

  1. Montera box på ytterväggen där du vill att fibern ska gå in
  2. Borra hål genom ytterväggen där boxen sitter, samt förbereda installationen med ett 16 m m rör genom väggen.
  3. Skicka undertecknat «Markupplåtelseavtal» till Morten Hansen gällande egen tomt och/eller mark samt hjälpa till med att få underskrivna avtal av grannar et c som krävs för att fibern ska kunna komma fram till din fastighet.
  4. Skicka in underskrivet «Avtal om tjänster» till Jennie Strandberg Olsson.

Detta måste vara klart när montör kommer för att koppla in fibern. Detta är en förutsättning för att fibern installeras utan extra merkostnad för dig som medlem. Notera också att medlemsavgifter samt insats måste vara betald.

Är du inte på plats i din fastighet som ska anslutas med fiber? Då behöver du eventuellt hitta lösningar för att möjliggöra montering i fastigheten.

När fibern har kopplats i boxen på utsidan blir du som medlem kontaktad för att överenskomma om tidpunkt för montering inne i er fastighet.  Därför är det också viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter!

Viktigt!  Fibermodem (mediaomvandlare) och montage av detta inne i fastigheten ingår i anslutningskostnaden.   Modemet förvaltas av fiberföreningen och följer vid ägarbyte med huset där det har monterats.

Om medlem vill ha hjälp att montera andra enheter, t ex annan router inne i fastigheten, bekostas detta av den enskilde medlemmen.
Router levereras av tjänsteleverantören (Telia levererar vid gruppavtal) men medlem kan välja att ersätta med annan router.

Vi återkommer när vi kan lämna närmare besked om när fibernätet kan vara uppe i drift.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Strax klart med grävning

Det ska nu strax vara klart med grävning i Sparsnäs. Senare skall det blåsas fiber i slangen; med stor sannolikhet görs detta innan jul. Det största osäkerheten ligger i om det går problemfritt att blåsa stamfibern eller ej. Måste det grävas för att rätta till klämda slangar etc så kan det ta mera tid än vad vi hoppas på. Alla som inte har fiberslang fram till sin fastighet nu måste säga till. Detta gäller alla medlemmar.