Föreningsstämma 26 Juni

Vi ber så många som möjligt komma till föreningsstämman för Nössemarks Fiberförening där vi kommer diskutera lite mer framtiden för att få fiber och vilka möjligheter vi har!

Datum: Söndag den 26 Juni 2016 Klockan: 13.00
Plats: Paviljongen i Nössemark

Extrastämma 6 Feb INSTÄLLD!

Den planerade extrastämman som var tänk 6 Februari är inställd på grund av ändringarna i reglerna gällande bidragen då vi behöver se över hur vi ligger till mm. Vi återkommer med nytt datum så snart vi vet

Fiber Förseningar Information

Här kommer lite information om lite ändrade förhållanden. Reglerna för i vilken ordning Sveriges fiberföreningar får bidrag har ändrats vid Nyårsskiftet 2015-2016 därför har vi beslutat att vänta med årsmötet tills vi vet bättre var vi står. Vi måste komplettera vår söknad b.la.
Samtidigt håller vi på med markavtal, var det ska grävas mm. Här under kan ni se ett brev från Länsstyrelsen samt ett urklipp ur Dalslänningen

Brev från Länsstyrelsen DEC 2015

Urklipp från Dalslänningen – Fredag 8 Januari 2016

Fiber_Dalslänningen_Red

Planerad extrastämma [[ INSTÄLLD ]]

Extrastämman är inställd!

Styrelsen planerar för extrastämma Lördagen den 6 februari 2016. Därför uppmanas medlemmar i föreningen att boka in detta datum. På agendan kommer förutsättningar för att komma igång med byggnation av fibernätet att finnas samt eventuell alternativ finansiering eftersom beslut om stöd har dragit ut på tiden.

Kallelse kommer via e-post/post.

Artikel från Nyteknik: “Kaos när staten stöttar fiber-bygget”
http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ece

Kaos när staten stöttat Fiber!

Här nedan kan man läsa lite varför bygget av Fibernät i Nössemark och många andra ställen går långsamt

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ec

Om länken strular finns samma text här under…

Över en halv miljon personer i glesbygden ska förhoppningsvis få bredband via det nya stödet i Landsbygdsprogrammet.Men läget är kaotiskt. Villkoren har ändrats, och föreskrifter och it-system dröjer.

Statens nya satsning på fiber till dörren i glesbygden är snart två år försenad.

– Inte en krona har hittills betalats ut av satsningen på 3,25 miljarder kronor till fiberuppkopplingar i Landsbygdprogrammet.

Det konstaterar Mikael Sleman, projektledare för it på länsstyrelsen i Östergötland. Han ser med stor oro på situationen för det nya statliga bredbandsstödet i Landsbygdsprogrammet 2014–2020, som Jordbruksverket ansvarar för.

– Det är jätterörigt.

Utdelningen av stödet bedömdes i våras kunna starta hösten 2015. Men ännu i dag kan inga stöd beviljas. Flera personer som Ny Teknik har talat med säger att det både beror på förseningar och på förändrade villkor i de regler som styr bedömningarna.

– Det är svårt för bredbandsföreningarna som väntar. De är väldigt engagerade och självklart frustrerade över att inget händer, säger Anneli Alsterlind, bredbandshandläggare på länsstyrelsen i Värmland.

I förra veckan när ett 30-tal handläggare på landets länsstyrelser, som handlägger ansökningarna, höll telefonmöte framkom flera brister i Jordbruksverkets nya it-system, som är under utveckling.

Exempelvis så syns inte sena ansökningar eller kompletteringar i ansökningarna förrän i januari/februari nästa år. Dessutom väntas funktionen, genom vilken man ska kunna söka utbetalningar för sina kostnader, bli klar först i vår.

I höstas avstyrkte också Konkurrensverket Jordbruksverkets föreskrifter om hur intressenterna får upphandla utrullningen av fiber. De ansågs inte ligga i linje med EU:s statsstödsregler, och skrivs nu om. Innan de är klara och implementerade i de nya it-systemen kan inte heller några bidragsbeslut tas.

Hittills har byalag, kommuner och företag sökt statliga medel för runt 800 fiberprojekt. Investeringskostnaderna för dessa uppgår till över 7 miljarder kronor, och av dessa är 3,25 bidragsmiljarder. Det väntas ge över en halv miljon fler svenskar i glest befolkade områden bredbandsuppkopplingar med god överföringskapacitet.

Men förseningar för tekniken är inte enda bekymret. De länsstyrelser Ny Teknik talat med beklagar sig också över Jordbruksverket beräkningsmodeller.

– Det övergripande problemet är att man regionalt inte får göra några egna bedömningar av dessa projekt. Eftersom det många gånger rör sig om stora och komplexa projekt med unika förhållanden är upplägget, som jag ser det, helt ohållbart, säger exempelvis Mikael Sleman i Östergötland.

I början kunde tätorter med färre än 3 000 boende söka stödet. Men i april ändrade Jordbruksverket villkoren efter att Post- och telestyrelsen, PTS, gjort en marknadsanalys.

Nu får byar som har färre än 200 invånare, och där avstånden mellan husen är kortare än 200 meter, söka bidragen. I Dalarna försvann därmed – som över en natt – möjligheten för 20 procent av projekten som hade ansökt fram till april.

Detta fick Maria Norrfalk, dåvarande landshövding i Dalarna, att i maj skriva ett protestbrev till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg, med kopia till landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S). Även i Värmland reagerade man.

– Väldigt många småorter, exempelvis i norra Värmland, faller nu utanför, konstaterar bredbandshandläggaren Anneli Alsterlind på Länsstyrelsen i Värmland.

– Vi borde få möjligheter att kunna anpassa projekten efter de lokala behoven som vi ser det.

Enligt Jörgen Fransson, som ansvarar för bredbandsstödet på Jordbruksverket, har myndigheten inte något val. Regionala undantag får inte göras.

– Regeringen har pekat ut att vi måste följa PTS bedömningar om var marknadsaktörer kan bygga utan statliga stöd i enlighet med EU:s statsstödsregler, säger han.

Hans kollega Tomas Nilsson, projektledare för verkets nya it-system, menar att förseningarna inte beror på tekniska problem utan på sena politiska beslut.

I avvaktan på statliga bidrag har somliga byalag valt att beställa fiber på egen risk. Men de kan bli utan stöd, eftersom byalag tävlar mot varandra och bland annat får poäng efter anslutningsgrad.

– Vi ser nu ibland konstiga geografiska indelningar så att bara de fastighetsägare som vill ansluta sig ingår i ett avgränsat område, säger Mikael Sleman.

Fakta Landsbygdsprogrammet år för år

2007–2013: Första Landbygdsprogrammet med 1,1 miljard i bredbandsstöd.

2014: Andra Landsbygdsprogrammet skulle ha startat.

Maj/juni 2015: EU-kommissionen godkänner det svenska programmet.

Juli 2015: Regeringen beslutar om förordningen.

September 2015: Jordbruksverkets föreskrifter underkänns av Konkurrensverket.

November 2015: Länsstyrelsernas handläggare kritiska.

December 2015: Jordbruksverket ska presentera nya föreskrifter.

Fakta Bredbandspengar ska ge skjuts åt glesbygden

Omkring 54 procent av svenskarna når i dag internet via fiber. På landsbygden, utanför tätorter (max 200 invånare), är siffran 17 procent och utanför småorterna (50–200 invånare) endast 13 procent. Det visar statistik från PTS (2014). Sverige ligger därmed sämre till än exempelvis flera baltiska stater. Det svenska nationella målet är 90 procents täckning 2020.

Bara juridiska personer kan söka om bidraget – alltså inga privatpersoner. Bidragsdelen uppgår till 40–70 procent av den totala investeringskostnaden beroende på län.

Resten ska vara privata pengar. Offentliga medel, som kommunpengar, får inte användas.

Av: Monica Kleja – Ny Teknik – Fredag 4 December

Information från styrelsen 24 November 2015

Länsstyrelsen har aviserat att beslut om bidrag kan komma att dröja ytterligare. Senaste angivna tidpunkten är februari 2016. För att snabba på processen när beslutet om stöd från Länsstyrelsen väl kommer har vi under hösten genomfört upphandling och påbörjat dialogen med vår kommande entreprenör. Vi håller också på och kontaktar berörda markägare där fibernätet kan komma att gå fram enligt den preliminära dragningen. Därtill har vi påbörjat arbetet i Dalen genom samläggning med Vattenfall.

En förändring i det nya landsbygdsprogrammet är att bidrag även kan utgå för grävning etc intill husvägg vilket underlättar för varje enskild medlem.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna kalla till extra medlemsstämma i början av 2016 med bl a ett konkret förslag på tak för insatsen per medlem för stämman att ställning till.

Kallelse inkl agenda ska enligt våra stadgar skickas minst en vecka i förväg. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna närvara återkommer med datum så snart vi kan.

Vi ser gärna att ni som är medlemmar uppdaterar era e-postadresser så att vi kan skicka kallelse via e-post och slippa portoavgifter. Ni gör det enklast via att maila till någon i styrelsen, för vidarebefordran till ansvarig för medlemsregistret.

Grävstart i DALEN!

Den 1’a Oktober 2015 är SISTA dagen för Dalen Nössemark att gå med och ansluta sig i fiberföreningen för den som inte redan är medlem. När grävmaskinen har passerat är det för sent att gå med till ett förmånligt pris så är du inte medlem och vill ha fiber så finns det inte mycket tid kvar!

Detta gäller än så länge bara Dalen i Nössemark då vi startar där. Övriga regioner har lite mer tid på sig

Medlemsbrev Mars 2015

Hej,

Styrelsen i Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening vill genom detta brev informera angående arbetet med byggandet av vårt gemensamma fibernät i Nössemark.

Nytt landsbygdsprogram – ny ansökan
Det nya landsbygdsprogrammet innebär nya möjligheter för de fiberföreningar som inte beviljades bidrag under förra omgången. Nytt för detta landsbygdsprogram är att ansökningarna inte behandlas i turordningen efter när de kommer in utan det är kvaliteten i ansökan som avgör möjligheterna till att tilldelas medel. För att öka våra möjligheter har styrelsen därför beslutat att ta in extern hjälp med att utforma ansökan. Vi kan meddela att ansökan har skickats till länsstyrelsen och enligt uppgift kommer myndigheten att lämna besked under försommaren 2015.

Framtiden
Vår ambition att komma igång så snart som möjligt och vi gör nu det vi kan för att förbereda det fortsatta arbetet. En del i det arbetet är att upprätta markavtal med markägare, förbereda upphandlingsunderlag mm. Därtill har vi ett gott samarbete med Vattenfall, som möjliggör samläggning på vissa sträckor, allt för att hålla våra kostnader nere. I den preliminära tidsplanen som finns i vår ansökan anges slutbesiktning av fibernätet till december 2016 och fibernätet är dimensionerat till 240 anslutningar. Vi uppmanar de som fortfarande inte har betalt första insatsen på 5000 kronor att göra det snarast så att föreningens kassa medger att vi snabbt kan kommer igång, i första hand med möjlig samläggning under våren 2015 och eftersom bidraget från länsstyrelsen kommer i efterskott är detta också ett skäl till att det behövs kapital i föreningen.

Föreningen har ett gott samarbete med de andra 6 föreningar i kommunen. Vi träffas ungefär en gång i månaden och har ett erfarenhetsutbyte och ger varandra goda råd. En erfarenhet är att antalet leverantörer av tjänster via fibernätet har med tiden blivit fler, detsamma gäller valmöjligheten gällande tjänster.

Vi är också glada att hälsa våra nya medlemmar välkomna till föreningen och eftersom vi vill bli flera så påminner vi om att det fortfarande går bra att värva grannar, vänner och bekanta!

Årsstämma
Årsstämma planeras till den 30 maj. Kallelse kommer. Till detta brev bifogas inbetalningskort för 2015-års medlemsavgift.

Vi påminner också om vår hemsida www.nossefiber.se här lägger vi ut information.
Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, gärna via e-post.
Vill du hjälpa till med arbetet i föreningen, t ex med att distribuera markavtal mm, tar vi tacksamt emot hjälp!

Nössemark, den 10 mars 2015
Jörgen Johansen, Ordförande

Riksnet lägger ned ADSL i Nössemark

För tillfället kan man få ADSL genom antingen Riksnet eller Tele2 i Nössemark. Alla som är anslutna med Riksnet som operatör har fått ett brev där det står att Riksnet kommer lägga ned deras ADSL tjänst i Nössemark senast 15 Februari 2015. Hurvida man kommer att kunna nyttja Riksnets gamla platser i telestationen antingen genom Tele2 eller någon annan operatör är ännu okänt men vi håller på att undersöka saken annars blir ganska många i Nössemark av med sitt bredband innan Fibernätet är färdigställt

4G finns som alternativ men fungerar tyvärr långt inte för många som just nu har ADSL från Riksnet.