2019 års verksamhetsberättelse för Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening för verksamhetsåret 2018

(org. nr 769624-8751)

Bakgrund

Föreningen har till ändamål att genom byggande av fibernät möjliggöra bredbandsanslutning föreningens medlemmar. Fibertekniken ger förutom datakommunikation dessutom möjlighet till telefoni, TV och möjliggör larmtjänster av olika slag.

Föreningen bildades 2012 och har sedan bildandet bl a värvat medlemmar, ansökt och beviljats statliga medel för byggande av fibernätet, upphandlat entreprenör för byggnation av fibernätet samt därtill upphandlat kommunikationsoperatör.

Verksamhet

Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 14 april 2017. Då valdes, till styrelsen: Jörgen

Johansen (ordförande), Ledamöter: Villy Engen, Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Stefan Svensson, Kari Höyer, Morten Hansen och Jennie Strandberg Olsson. Suppleanter: Åke Johannesson och Daniel Karlsson.

Under 2018 har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten. Bl a har styrelsen fattat beslut om att anlita Ted Flink för administrativa och underhållstjänster.

Under vintern har arbetet med nedgrävning av fiber nästan gjorts klart. Det samma gäller att montera boxar utanför och inne i fastigheterna. Nu jobbas det med att svetsa fiber’n.

Vidare har styrelseledamöter deltagit i ett antal informationsmöten som arrangerats av Länsstyrelsen andra Fiberföreningar i kommun.. Det finns ett gott etablerat erfarenhetsutbyte mellan kommunens fiberföreningar. För föreningens hemsida www.nossefiber.se har Morten Hansen varit ansvarig.

Styrelsen framför sitt tack till de som på olika sätt arbetat för föreningen! 

Ekonomi

Föreningen hade vid årsskiftet 183 medlemmar som tillsammans betalt insats på 3,1 Mkr.

Insatskapitalet påverkar inte föreningens resultat utan bokförs som bundet eget kapital. Vi hänvisas till föreningens resultat- och balansräkning som finns tillgänglig vid föreningsstämman samt på föreningens hemsida.

Framtiden

Arbetet går nu med fokus på att slutföra byggnationen. När stämman hålls (april 2019) har vi gjort klart nästan allt grävarbete. Det pågår jobb med att slutföra monteringen i Noden. Parallellt med att byggnationen går vidare så arbetar vi med att teckna de sista markavtal på aktuella stäckningar. Styrelsens förhoppning är att hela vårt nät skall vara klart under hösten 2019.

Nössemark den 3 april 2019
För styrelsen
Ordförande Jörgen Johansen