About nossefiber

Daniel Karlsson - Webbadministratör

Hej Allihopa

Som många av er märkt så är det strul med tv-boxarna från Telia.

Vi har kontakt med Telia som håller på och jobbar med att lösa felet.

Som kompensation för strulet som är nu så har Telia gått med på att inte ta betalt för abonnemangen fram till 1e November.

Vi hoppas att problemet skall vara löst snarast och återkommer så fort vi får någon mer information.

Hårdvara från Telia

Hej.

Nu har Hårdvaran från Telia anlänt till Nøssemark Lanthandel.

Ni är välkomna att hämta era grejer från och med Fredag 30 Augusti.
Öppettider då ni kan hämta är:

Vardagar 10-18

Lördagar 10-14

Söndag 10-14 (söndagen den 1/9 är sista söndagen som det är öppet för denna säsongen.)

 

När ni hämtar ut paketen så ta med er legitimation då de kan fråga efter detta i kassan om de inte vet vem ni är.Om ni inte kan hämta ut era paket själva så kan ni skicka ett ombud. Denna måste då ha med sig en skriftlig fullmakt på att de är ombud samt legitimation.

Information till medlemmar – Nössemarks Fiberförening juli 2019

Allmänt:

Arbetet med att färdigställa vårt fibernät har gått mycket bra och vi ligger lite före den
tidplan vi tidigare förmedlade i samband med årsmötet i april.
Vår entreprenör kommer nu att göra ett semesteruppehåll och återuppta arbetet i början av augusti. Merparten av medlemmarna har fått fibern ansluten till sig, dock inte alla.
Cirka 20-30 st återstår men beräknas klara under augusti. Uppstart av nätet i sin helhet
beräknas till 1 september. Under tiden fram till dess pågår testkörning av systemet för att se till att allt är OK och de som har fått fibern ansluten har nu möjlighet att koppla upp sig mot internet.
Tyvärr kommer vårt gruppavtal med Telia för Bredband, TV och telefon inte igång förrän 15 september.

Tidplan för uppstart av nät och tjänster:

Vi har gått igenom tidplanerna med vår entreprenör och nätet ska vara i drift
16 september 2019.
(Ett fåtal medlemmar där det finns problem kan dock återstå men dessa kommer att
meddelas separat)
Detta innebär att ni nu kan titta över och eventuellt säga upp gamla avtal ni inte ska
behålla mm. OBS: att vårt gruppavtal med Telia för Bredband, TV och telefon inte kommer igång förrän 15 september.

Under tiden fram till 1 september kommer nätet att vara i drift för de som anslutits,
kortare avbrott kan förekomma i samband med arbeten. Detta innebär att de som är anslutna och vill, redan nu kan gå in på Zitius portal (område Dalsland) och beställa tjänster. Om ni skriver in er anläggningsadress (postadress) kommer den upp i portalen. För de som har valt Föreningens gruppavtal med Telia kan man hitta korttidsavtal, bl a Riksnet, för bredbandsanslutning fram tills gruppavtalet går igång 2019-09-15.

Hur den utrustning som ni kan behöva t ex routrar eller annat levereras är beroende
på vilken leverantör och avtal ni valt. I vissa avtal ingår detta, i andra får man själv
ordna det.

Ni ansluter sedan till den mediaomvandlare som vår entreprenör monterat.

För er som valt föreningens gruppavtal med Telia för bredband, TV och telefoni
kommer leverans av routrar och övrig utrustning att ske med hjälp av Nössemarks
Lanthandel.

Exakt information när detta finns att hämta och hur det ska gå till kommer senare, men senast under andra halvan av augusti bör det finnas på plats. Uppstart av tjänsterna i avtalet görs 2019-09-15.

För er som valt Öppen fiber kan ni redan nu gå in på Zitius portal (område Dalsland) och beställa tjänster. Om ni skriver in er anläggningsadress (postadress) kommer den upp i portalen. Hur den utrustning som ni kan behöva t ex routrar eller annat levereras är beroende på vilken leverantör och avtal ni valt. I vissa avtal ingår detta, i andra får man själv ordna det.
Ni ansluter sedan till den mediaomvandlare som vår entreprenör monterat.

Om det är problem att beställa via zmarket pga att ni bara har norskt personnummer
har vi från medlem fått tips att det går att beställa via telefon direkt från i alla fall
Riksnet. Kan eventuellt finnas flera tjänsteleverantörer som klarar detta.

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar
Styrelsen Nössemarks Fiberförening

Bakgrund & Verksamhet

BAKGRUND

Föreningen har till ändamål att genom byggande av fibernät möjliggöra bredbandsanslutning föreningens medlemmar. Fibertekniken ger förutom datakommunikation dessutom möjlighet till telefoni, TV och möjliggör larmtjänster av olika slag. Föreningen bildades 2012 och har sedan bildandet bl a värvat medlemmar, ansökt och beviljats statliga medel för byggande av fibernätet, upphandlat entreprenör för byggnation av fibernätet samt därtill upphandlat kommunikationsoperatör.

VERKSAMHET

Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 21 april 2019.

Då valdes, till styrelsen:
Ordförande: Jörgen Johansen
Ledamöter: Jan Jillnevik, Morten Hansen, Jennie Strandberg Olsson, Ann-Catrin Johansson och Åke Johannesson
Suppleanter: Tommy Balder och Cathrine Balder

Arbetet går nu med fokus på att slutföra byggnationen. När stämman hölls (april 2019) hade vi gjort klart nästan allt grävarbete. Parallellt med att byggnationen går vidare så arbetar vi med att teckna de sista markavtalen på aktuella stäckningar. Styrelsens förhoppning är att hela vårt nät skall vara klart under hösten 2019.

2019 års verksamhetsberättelse för Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening för verksamhetsåret 2018

(org. nr 769624-8751)

Bakgrund

Föreningen har till ändamål att genom byggande av fibernät möjliggöra bredbandsanslutning föreningens medlemmar. Fibertekniken ger förutom datakommunikation dessutom möjlighet till telefoni, TV och möjliggör larmtjänster av olika slag.

Föreningen bildades 2012 och har sedan bildandet bl a värvat medlemmar, ansökt och beviljats statliga medel för byggande av fibernätet, upphandlat entreprenör för byggnation av fibernätet samt därtill upphandlat kommunikationsoperatör.

Verksamhet

Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 14 april 2017. Då valdes, till styrelsen: Jörgen

Johansen (ordförande), Ledamöter: Villy Engen, Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Stefan Svensson, Kari Höyer, Morten Hansen och Jennie Strandberg Olsson. Suppleanter: Åke Johannesson och Daniel Karlsson.

Under 2018 har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten. Bl a har styrelsen fattat beslut om att anlita Ted Flink för administrativa och underhållstjänster.

Under vintern har arbetet med nedgrävning av fiber nästan gjorts klart. Det samma gäller att montera boxar utanför och inne i fastigheterna. Nu jobbas det med att svetsa fiber’n.

Vidare har styrelseledamöter deltagit i ett antal informationsmöten som arrangerats av Länsstyrelsen andra Fiberföreningar i kommun.. Det finns ett gott etablerat erfarenhetsutbyte mellan kommunens fiberföreningar. För föreningens hemsida www.nossefiber.se har Morten Hansen varit ansvarig.

Styrelsen framför sitt tack till de som på olika sätt arbetat för föreningen! 

Ekonomi

Föreningen hade vid årsskiftet 183 medlemmar som tillsammans betalt insats på 3,1 Mkr.

Insatskapitalet påverkar inte föreningens resultat utan bokförs som bundet eget kapital. Vi hänvisas till föreningens resultat- och balansräkning som finns tillgänglig vid föreningsstämman samt på föreningens hemsida.

Framtiden

Arbetet går nu med fokus på att slutföra byggnationen. När stämman hålls (april 2019) har vi gjort klart nästan allt grävarbete. Det pågår jobb med att slutföra monteringen i Noden. Parallellt med att byggnationen går vidare så arbetar vi med att teckna de sista markavtal på aktuella stäckningar. Styrelsens förhoppning är att hela vårt nät skall vara klart under hösten 2019.

Nössemark den 3 april 2019
För styrelsen
Ordförande Jörgen Johansen

Statusrapport januari 2019

Föreningens arbete med att bygga fibernät går framåt. Mycket arbete är gjort men en hel del återstår. Vi hoppas också på en fortsatt gynnsam vinter och att förutsättningarna gällande det statliga stödet inte ändras ytterligare.

Grävning m.m.

Grävningsarbetet och nedläggning av slang är i princip helt klart, med något undantag. Det som återstår är att blåsa fibern, svetsning och montering mm. Nya krav från länet gällande UV-skydd och nivå på överkapacitet i stamnätet har påverkat till försening. Att inte möta dessa krav ser inte styrelsen som ett alternativ då det skulle ha påverkat vår möjlighet till det statliga stödet och därmed kostnad per medlem.

Eftersom grävningen är i princip klar – innebär det att vi inte för närvarande kan välkomna fler medlemmar. Vi vill ro fibernätet i hamn för befintliga medlemmar och de som vill ansluta sig men som inte är medlemmar idag måste avvakta tillsvidare.

Vi behöver din hjälp som medlem!
En annan sak som påverkar hur snabbt vi kan få igång nätet är att alla medlemmar fullgör det som de behöver göra. Det finns fortfarande medlemmer som inte har box monterad på ytterväggen enligt anvisningar. Detta kan bidra till både förseningar och fördyrningar.

Du som medlem ansvarar för:

  1. Montera box på ytterväggen där du vill att fibern ska gå in
  2. Borra hål genom ytterväggen där boxen sitter, samt förbereda installationen med ett 16 mm rör genom väggen.
  3. Skicka undertecknat «Markupplåtelseavtal» till Morten Hansen (morten@hansen.as) gällande egen tomt och/eller mark samt hjälpa till med att få underskrivna avtal av grannar etc. som krävs för att fibern ska kunna komma fram till din fastighet.
  4. Skicka undertecknat «Avtal om tjänster» till Jennie Strandberg Olsson (jennie_sol@live.se). Önskar du Gruppanslutningen via Telia är det särskilt viktigt att har meddelat det innan nätet tänds upp. Detta eftersom Telia begränsar möjligheterna att gå med sen. Viktigt att göra detta omgående alltså!

Blankett för både Markupplåtelseavtal och Avtal om tjänster finns att ladda ner från hemsidan www.nossefiber.se.

Vi påminner om att detta måste vara klart när montör kommer för att koppla in fibern. Detta är en förutsättning för att fibern installeras utan extra merkostnad för dig som medlem. Notera också att medlemsavgifter samt insats måste vara betald.

Är du inte på plats i din fastighet som ska anslutas med fiber? Då behöver du som medlem/fastighetsägare hitta lösningar för att möjliggöra montering i fastigheten. Det är av yttersta vikt att vi kan kontakta dig som medlem, för att detta inte ska bidra till ytterligare föreningar. Därför är det viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter – kontrollera därför era kontaktuppgifter! Vi uppmanar även alla medlemmar att kontrollera er skräppost i era mailkorgar så att inget mail gällande t ex tjänsteavtal eller markupplåtelseavtal har hamnat där och därför ej besvarats.

När kan det vara klart?

Vi håller på att tillsammans med vår entreprenör komma fram till en realistisk tidsplan. Där vi tänder upp nätet i etapper. Den första etappen är Finnserud – Dalen och Solum – Paviljongen. Svetsning av fiber har nu påbörjats. Gällande den specifika tidsplanen för när nätet kan vara igång får vi återkomma till. Svetsningen och blåsning till varje medlem tar många veckor och är helt beroende av att det är klart med box på ytterväggen. Vi återkommer så snart vi kan med tidpunkt för beräknat uppstart.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Nössemarks Fiber Ekonomisk förening.