Föreningsstämma

Styrelsen kallar medlemmar i föreningen till föreningsstämma för verksamhetsåret 2021. Stämman hålls lördagen den 21 maj kl 16:00 i Paviljongen Nössemark. 
På dagordningen står sedvanliga ärenden på årsstämman bl. a årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret, medlemsavgift och andra avgifter/insats samt val av styrelseledamöter /-suppleanter, revisorer och valberedning.
Kallelse inkl. handlingar (årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse) har skickats via e-post alternativt per post.
Välkomna! 
//Styrelsen

Information till medlemmar Nössemark´s Fiberförening

Hej på er alla!

Vi hoppas ni klarar er genom dessa underliga tider utan för mycket problem. Vi
har som ni tidigare har fått information om, valt att inte arrangera årsstämma
under 2020. Så snart pandemin inte längre utgör ett problem för att korsa
gränsen för våra utländska medlemmar och att vi kan samlas fysiskt, kommer vi
att kalla till ny stämma. Fram till dess får ni gärna höra av er till styrelsen med
frågor.

Vår hemsida www.nossefiber.se innehåller information, kontaktuppgifter, mm
och uppdateras vid behov när vi har ny information som ni bör känna till.
Allmänt

Vi vill med detta brev uppdatera er om vad föreningen har jobbat med den
senaste tiden och informera om några viktiga nyheter som gäller från och med
nästa år.

Vi har i höst haft slutbesiktning av anläggningen och D-Konsult Väst AB gick
noga genom hela upphandlingen, avtalet vi skrev med entreprenören Ted Flink,
hur styrelsen har ordnat med olika tillstånd, samläggningen med Vattenfall och
hur entreprenören har byggt nätet. D-konsult var mycket nöjd med hela bygget
och processen. Inga anmärkningar påpekades och vi fick besked om att detta
kommer Regionen att vara mycket nöjda med när vi skall slutredovisa det hela
till Regionen innan den sista delen av stödet kan betalas ut.
Föreningens tekniskt ansvarige, Villy Engen, har också kommit med en rapport
efter att ha kontrollerat alla delar av jobbet och att betalda fakturor stämmer
överens med det som är beställt och gjort. Även den rapporten var utan
anmärkningar.

Vi har också gjort kompletteringar av kylning och ventilation för vår NOD,
(mottagningspunkt från vår kommunikationsoperatör Zitius), samt installerat ett
övervakningssystem som gör att vi vid problem med temperaturen omedelbart
får besked om detta.

Det viktiga som nu återstår är att få alla markavtal klara. Alla ägare till alla
fastigheter som berörs av vårt fibernät måste skriva under sådant avtal. Vi
jobbar med att få detta klart så snart som möjligt.

Nya medlemmar
Vi får regelbundet frågor om vi tar emot nya medlemmar. Det gör vi självklart.
De får då betala samma insats som andra medlemmar gjort + den faktiska
kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande
anläggningen.
Om ni känner till någon som är intresserad av anslutning kan de kontakta
föreningens ordförande Åke Johannesson på <ake.johannesson@telia.com>

Byte av administrativ leverantör
Från 2021-01-01 kommer Pineskär AB att ta över som administrativ leverantör
till fiberföreningen, bland annat faktureringstjänsten och medlemsregistret.
Vår kontaktperson blir Malin Strannelind <malin@pineskar.se>
Alla ändringar angående adress (även hemadress för er som har fritidsbostad i
Nössemark), telefon, e-post, fastighetsägare etc skall meddelas så snart som
möjligt för att vi skall kunna ge er den service ni alla förtjänar.
Pineskärs telefon är 0534-12640 och öppettider är måndag-torsdag 0800-1600
samt fredagar 0800-1400.

Från och med fakturan för april, maj, juni 2021, som kommer att skickas ut i
februari med betalningsfrist i mars, så är det Pineskär ni ska kontakta om ni har
frågor om fakturor.
Vi vill också uppmana de som vet med sig att de har någon obetald faktura från
2019 eller 2020 att betala den omgående. Om det är frågor kring fakturan ta
kontakt med föreningens kassör, Ann-Catrin Johansson
<anncatjoh@gmail.com>, så vi får det avklarat innan vi byter leverantör.

Felanmälan
Vi vill påminna om att vid fel och problem med era tjänster via nätet (bredband,
TV, etc) ska felanmälan göras till er Tjänsteleverantör. För er med gruppavtal är
detta Telia, övriga kontaktar den tjänsteleverantör de valt.

 

Med förhoppningar om en trots allt God Jul och ett Gott Nytt 2021
Styrelsen i Nössemark’s Fiberförening

Hej

Tisdag den 27 oktober kl. 13.00 – 16.00 kommer Zitius att byta system för våran nät.
(blev inget i går)

Internet kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform.

Ni hittar även avbrotts information på , www.zitius.se och www.zmarket.se

 

Skulle problem med tjänst uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna kunder ta kontakt med sin tjänsteleverantör.

Teliakunder ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020- 202070

 

Info till medlemmar

Nössemarks Fiberförening avlyser den ordinarie föreningsstämman 5 april.

Styrelsen har beslutat att årets stämma som var planerad att hållas 5 april skall senareläggas. Det rådande läget med virussmitta och stängda gränser gör att vi tycker den bästa lösningen är att vänta till ett senare tillfälle då förutsättningarna är bättre, så att mötet kan avhållas med så många medlemmar som möjligt och under säkra förhållanden.

Enligt våra stadgar skall ordinarie föreningsstämma hållas före juni månads utgång.     Vi hoppas att detta skall vara möjligt, men det KAN vara så att vi kommer att få en situation där stadgarnas reglerinte kan följas 2020. Vi kommer att hålla er uppdaterade om utvecklingen.
Inom kort kommer vi att skicka ut verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsrapport för verksamhetsåret 2019.
Som ni som har Telia-paketet (gruppavtal) kan se på den senaste fakturan, så har vi förhandlat med Telia så att alla får en månad gratis som kompensation för det strul som var i samband med start av tjänsteleveranserna.

Om någon som idag inte har gruppavtalet vill gå med i detta, finns möjlighet från efter
sommaren och resterande tid av avtalet, 4 år. Anmälan (bindande 4 år, 279 kr/månad) till Ann-Catrin Johansson, (e-post anncatjoh@gmail.com eller telefon 070-258 442), senast 15 juni. Medlem får själv bekosta TVbox och ev ny router.

Nästa faktura kommer i maj månad och sedan kommer det en faktura var 3dje månad framöver.Vi kommer i framtiden även att kunna erbjuda autogiro för de som så önskar, information kommer i samband med nästa faktura.
Hela vårat fibernät är nu i drift och styrelsen jobbar med slutrapportering till Västra
Götalandsregionen. Så snart de sista arbetena med ledningsrätter är klara kan vi presentera en slutsumma för den totala kostnaden. Detta hoppas vi ska vara klart under 2020. Trots att det snart är 8 år sedan vi började detta projekt så har vi fortfarande förhoppningen att den totala insatsen för varje medlem inte skall överstiga det tak på 22.000,- per medlem som styrelsen fick fullmakt att taut för att täcka kostnaderna. Per idag har alla betalt 20.000,-.

Hälsningar
Från Styrelsen som hoppas ni mår bra i dessa oroliga tider.

Utmaning med att aktivera hos Telia utan svenskt personnummer

Några norrbaggar har haft utmaningar med detta så vi har nu fått Telia att komma med bettre sett :

Kunder som saknar svenskt personnummer och vill aktivera sina kollektiva tjänster via föreningen fyller i detta formulär för aktivering:

https://www.telia.se/privat/kontakt/aktivera-tjanster

Viktigt att uppgifter fylls i korrekt och att det enbart är kunder som saknar svenskt personnummer som använder detta!

Strax efter att kunden skickat in formuläret får denne en bekräftelse på att vi mottagit anmälan och information om när nästa orderberkräftelse kommer.

I orderbekräftelsen kommer det sedan finnas information om när inkoppling av tjänsterna sker, men även ett beställningsnummer/ärendenummer som kundtjänsten kan söka upp vid ev frågor.

-Kunden får sms om TV koder på leveransdagen till det nummer de fyllt i formuläret.

-Inom cirka en vecka från leverans skickas även värdehandligar hem om kundnummer osv per post till kunden.

Bakgrund & Verksamhet

BAKGRUND

Föreningen har till ändamål att genom byggande av fibernät möjliggöra bredbandsanslutning föreningens medlemmar. Fibertekniken ger förutom datakommunikation dessutom möjlighet till telefoni, TV och möjliggör larmtjänster av olika slag. Föreningen bildades 2012 och har sedan bildandet bl a värvat medlemmar, ansökt och beviljats statliga medel för byggande av fibernätet, upphandlat entreprenör för byggnation av fibernätet samt därtill upphandlat kommunikationsoperatör.

VERKSAMHET

Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 21 april 2019.

Då valdes, till styrelsen:
Ordförande: Jörgen Johansen
Ledamöter: Jan Jillnevik, Morten Hansen, Jennie Strandberg Olsson, Ann-Catrin Johansson och Åke Johannesson
Suppleanter: Tommy Balder och Cathrine Balder

Arbetet går nu med fokus på att slutföra byggnationen. När stämman hölls (april 2019) hade vi gjort klart nästan allt grävarbete. Parallellt med att byggnationen går vidare så arbetar vi med att teckna de sista markavtalen på aktuella stäckningar. Styrelsens förhoppning är att hela vårt nät skall vara klart under hösten 2019.