Grävstart för fiber!

“För fyra år sedan bildades Nössemarks Fiberförening. Nu är föreningen redo att börja gräva efter att ha fått klart med sitt bidrag. Vägen dit är ganska krånglig.

Men nu går tåget och vi börjar gräva efter nyår. Snart är det för sent att teckna sig för anslutning i den här omgången. Efter detta blir det betydligt dyrare. Det säger Jörgen Johansen, Sparsnäs, som är fiberförenings ordförande. Han är förstås väldigt glad över att man kan sätta spaden i marken, men också kritisk till att det tagit så lång tid.

Försenades kraftigt. Möjligheten att beviljas bidrag försenades kraftigt i avvaktan på att politikerna skulle besluta om det nya landsbygdsprogrammet. Därför har många föreningar landet runt fått vänta. Under ansökningstiden har reglerna ändrats fem gånger. Det betyder att vi har fått jobba om vår ansökan gång efter gång. Det borde ha gått fortare att få all pappersexercis klar. Johansen har också synpunkter på vem som ska svara för utbyggnaden av fibernätverken. Det är en galen idé att vi som är glada amatörer ska syssla med detta. Det vore bättre att det sköttes av proffs. Upphandlingen av entreprenör har varit komplicerad innan föreningen tecknade avtal med Ted Flinks Gräv och Transport, som även gräver fiber i centrala Ed.

Ett blodomlopp. Grävningen för fibernätet, som Jörgen Johansen kallar samhällets blodomlopp, kommer att inledas efter nyår. Förhoppningen är att nätet ska vara klart att tas i drift inom ett år. Nössemarks Fiberförening har drygt 150 medlemmar från samhället och ner mot Finserud. I huvudsak kommer fibern att dras på land. Vid något tillfälle läggs kabel på sjöbotten vid Stora Le och Gravdalssjön. Vi har haft väldigt bra samarbete med Vattenfall och fått lägga en del kabel samtidigt som de har grävt för sina ledningar, säger Jörgen Johansen. Kostnaden för anslutningen beräknas bli drygt 20.000kr. Men det gäller bara för som är med nu. Ska man koppla på sin fastighet senare blir det högre kostnad, säger han.”

Skriver av Tommy Löfgren – Dalslänningen

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2015

Den 26 juni 2016 hölls föreningsstämma för verksamhetsåret 2015. Protokollet är inte justerat ännu men här följer information från stämman där ett 30-tal medlemmar närvarade. Föreningens verksamhet samt ekonomi redovisades avseende verksamhetsåret 2015. (Dokumenten finns att läsa här på hemsidan). Efter stämman är styrelsen oförändrad. Jörgen Johansen fortsätter som ordförande och styrelsen i övrigt består av Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Stefan Svensson, Villy Engen, Kari Höyer och Jennie Strandberg Olsson (ledamöter) samt Daniel Karlsson och Åke Johannesson (suppleanter).

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att vi medlemmar ska betala in en andra insats om 7500 kr senast den 31 augusti 2016. Anledningen till insatsen är att banken ställer det som villkor för att föreningen ska erhålla byggkredit, vilket i sin tur är en förutsättning, som en del i finansieringsplanen, för att vi ska beviljas stöd från länsstyrelsen. När den andra insatsen är inbetald har varje medlem därmed betalt insats om 12500 kr (5000 kr + 7500 kr) vilket är mer än halva det kalkylerade slutpriset. Tidigare maxtak på 22000 kr/anslutning hoppas styrelsen kunna revidera neråt.

Redovisning, Verksamhet och Revisionsberättelse finns att hitta under ARKIV

Föreningsstämma 26 Juni

Vi ber så många som möjligt komma till föreningsstämman för Nössemarks Fiberförening där vi kommer diskutera lite mer framtiden för att få fiber och vilka möjligheter vi har!

Datum: Söndag den 26 Juni 2016 Klockan: 13.00
Plats: Paviljongen i Nössemark

Extrastämma 6 Feb INSTÄLLD!

Den planerade extrastämman som var tänk 6 Februari är inställd på grund av ändringarna i reglerna gällande bidragen då vi behöver se över hur vi ligger till mm. Vi återkommer med nytt datum så snart vi vet

Fiber Förseningar Information

Här kommer lite information om lite ändrade förhållanden. Reglerna för i vilken ordning Sveriges fiberföreningar får bidrag har ändrats vid Nyårsskiftet 2015-2016 därför har vi beslutat att vänta med årsmötet tills vi vet bättre var vi står. Vi måste komplettera vår söknad b.la.
Samtidigt håller vi på med markavtal, var det ska grävas mm. Här under kan ni se ett brev från Länsstyrelsen samt ett urklipp ur Dalslänningen

Brev från Länsstyrelsen DEC 2015

Urklipp från Dalslänningen – Fredag 8 Januari 2016

Fiber_Dalslänningen_Red

Planerad extrastämma [[ INSTÄLLD ]]

Extrastämman är inställd!

Styrelsen planerar för extrastämma Lördagen den 6 februari 2016. Därför uppmanas medlemmar i föreningen att boka in detta datum. På agendan kommer förutsättningar för att komma igång med byggnation av fibernätet att finnas samt eventuell alternativ finansiering eftersom beslut om stöd har dragit ut på tiden.

Kallelse kommer via e-post/post.

Artikel från Nyteknik: “Kaos när staten stöttar fiber-bygget”
http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ece

Kaos när staten stöttat Fiber!

Här nedan kan man läsa lite varför bygget av Fibernät i Nössemark och många andra ställen går långsamt

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ec

Om länken strular finns samma text här under…

Över en halv miljon personer i glesbygden ska förhoppningsvis få bredband via det nya stödet i Landsbygdsprogrammet.Men läget är kaotiskt. Villkoren har ändrats, och föreskrifter och it-system dröjer.

Statens nya satsning på fiber till dörren i glesbygden är snart två år försenad.

– Inte en krona har hittills betalats ut av satsningen på 3,25 miljarder kronor till fiberuppkopplingar i Landsbygdprogrammet.

Det konstaterar Mikael Sleman, projektledare för it på länsstyrelsen i Östergötland. Han ser med stor oro på situationen för det nya statliga bredbandsstödet i Landsbygdsprogrammet 2014–2020, som Jordbruksverket ansvarar för.

– Det är jätterörigt.

Utdelningen av stödet bedömdes i våras kunna starta hösten 2015. Men ännu i dag kan inga stöd beviljas. Flera personer som Ny Teknik har talat med säger att det både beror på förseningar och på förändrade villkor i de regler som styr bedömningarna.

– Det är svårt för bredbandsföreningarna som väntar. De är väldigt engagerade och självklart frustrerade över att inget händer, säger Anneli Alsterlind, bredbandshandläggare på länsstyrelsen i Värmland.

I förra veckan när ett 30-tal handläggare på landets länsstyrelser, som handlägger ansökningarna, höll telefonmöte framkom flera brister i Jordbruksverkets nya it-system, som är under utveckling.

Exempelvis så syns inte sena ansökningar eller kompletteringar i ansökningarna förrän i januari/februari nästa år. Dessutom väntas funktionen, genom vilken man ska kunna söka utbetalningar för sina kostnader, bli klar först i vår.

I höstas avstyrkte också Konkurrensverket Jordbruksverkets föreskrifter om hur intressenterna får upphandla utrullningen av fiber. De ansågs inte ligga i linje med EU:s statsstödsregler, och skrivs nu om. Innan de är klara och implementerade i de nya it-systemen kan inte heller några bidragsbeslut tas.

Hittills har byalag, kommuner och företag sökt statliga medel för runt 800 fiberprojekt. Investeringskostnaderna för dessa uppgår till över 7 miljarder kronor, och av dessa är 3,25 bidragsmiljarder. Det väntas ge över en halv miljon fler svenskar i glest befolkade områden bredbandsuppkopplingar med god överföringskapacitet.

Men förseningar för tekniken är inte enda bekymret. De länsstyrelser Ny Teknik talat med beklagar sig också över Jordbruksverket beräkningsmodeller.

– Det övergripande problemet är att man regionalt inte får göra några egna bedömningar av dessa projekt. Eftersom det många gånger rör sig om stora och komplexa projekt med unika förhållanden är upplägget, som jag ser det, helt ohållbart, säger exempelvis Mikael Sleman i Östergötland.

I början kunde tätorter med färre än 3 000 boende söka stödet. Men i april ändrade Jordbruksverket villkoren efter att Post- och telestyrelsen, PTS, gjort en marknadsanalys.

Nu får byar som har färre än 200 invånare, och där avstånden mellan husen är kortare än 200 meter, söka bidragen. I Dalarna försvann därmed – som över en natt – möjligheten för 20 procent av projekten som hade ansökt fram till april.

Detta fick Maria Norrfalk, dåvarande landshövding i Dalarna, att i maj skriva ett protestbrev till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg, med kopia till landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S). Även i Värmland reagerade man.

– Väldigt många småorter, exempelvis i norra Värmland, faller nu utanför, konstaterar bredbandshandläggaren Anneli Alsterlind på Länsstyrelsen i Värmland.

– Vi borde få möjligheter att kunna anpassa projekten efter de lokala behoven som vi ser det.

Enligt Jörgen Fransson, som ansvarar för bredbandsstödet på Jordbruksverket, har myndigheten inte något val. Regionala undantag får inte göras.

– Regeringen har pekat ut att vi måste följa PTS bedömningar om var marknadsaktörer kan bygga utan statliga stöd i enlighet med EU:s statsstödsregler, säger han.

Hans kollega Tomas Nilsson, projektledare för verkets nya it-system, menar att förseningarna inte beror på tekniska problem utan på sena politiska beslut.

I avvaktan på statliga bidrag har somliga byalag valt att beställa fiber på egen risk. Men de kan bli utan stöd, eftersom byalag tävlar mot varandra och bland annat får poäng efter anslutningsgrad.

– Vi ser nu ibland konstiga geografiska indelningar så att bara de fastighetsägare som vill ansluta sig ingår i ett avgränsat område, säger Mikael Sleman.

Fakta Landsbygdsprogrammet år för år

2007–2013: Första Landbygdsprogrammet med 1,1 miljard i bredbandsstöd.

2014: Andra Landsbygdsprogrammet skulle ha startat.

Maj/juni 2015: EU-kommissionen godkänner det svenska programmet.

Juli 2015: Regeringen beslutar om förordningen.

September 2015: Jordbruksverkets föreskrifter underkänns av Konkurrensverket.

November 2015: Länsstyrelsernas handläggare kritiska.

December 2015: Jordbruksverket ska presentera nya föreskrifter.

Fakta Bredbandspengar ska ge skjuts åt glesbygden

Omkring 54 procent av svenskarna når i dag internet via fiber. På landsbygden, utanför tätorter (max 200 invånare), är siffran 17 procent och utanför småorterna (50–200 invånare) endast 13 procent. Det visar statistik från PTS (2014). Sverige ligger därmed sämre till än exempelvis flera baltiska stater. Det svenska nationella målet är 90 procents täckning 2020.

Bara juridiska personer kan söka om bidraget – alltså inga privatpersoner. Bidragsdelen uppgår till 40–70 procent av den totala investeringskostnaden beroende på län.

Resten ska vara privata pengar. Offentliga medel, som kommunpengar, får inte användas.

Av: Monica Kleja – Ny Teknik – Fredag 4 December

Information från styrelsen 24 November 2015

Länsstyrelsen har aviserat att beslut om bidrag kan komma att dröja ytterligare. Senaste angivna tidpunkten är februari 2016. För att snabba på processen när beslutet om stöd från Länsstyrelsen väl kommer har vi under hösten genomfört upphandling och påbörjat dialogen med vår kommande entreprenör. Vi håller också på och kontaktar berörda markägare där fibernätet kan komma att gå fram enligt den preliminära dragningen. Därtill har vi påbörjat arbetet i Dalen genom samläggning med Vattenfall.

En förändring i det nya landsbygdsprogrammet är att bidrag även kan utgå för grävning etc intill husvägg vilket underlättar för varje enskild medlem.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna kalla till extra medlemsstämma i början av 2016 med bl a ett konkret förslag på tak för insatsen per medlem för stämman att ställning till.

Kallelse inkl agenda ska enligt våra stadgar skickas minst en vecka i förväg. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna närvara återkommer med datum så snart vi kan.

Vi ser gärna att ni som är medlemmar uppdaterar era e-postadresser så att vi kan skicka kallelse via e-post och slippa portoavgifter. Ni gör det enklast via att maila till någon i styrelsen, för vidarebefordran till ansvarig för medlemsregistret.

Grävstart i DALEN!

Den 1’a Oktober 2015 är SISTA dagen för Dalen Nössemark att gå med och ansluta sig i fiberföreningen för den som inte redan är medlem. När grävmaskinen har passerat är det för sent att gå med till ett förmånligt pris så är du inte medlem och vill ha fiber så finns det inte mycket tid kvar!

Detta gäller än så länge bara Dalen i Nössemark då vi startar där. Övriga regioner har lite mer tid på sig